ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 24 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 เม.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขยายเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 เม.ย. 2564
3 ประกาศ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564" ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 มี.ค. 2564
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ หรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 มี.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 มี.ค. 2564
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 ก.พ. 2564
8 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 ม.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ม.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ การรับโอน โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36