ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเพื่อบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
07 พ.ค. 2563
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
19 ส.ค. 2558
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
19 ส.ค. 2558
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
19 ส.ค. 2558
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
349
19 ส.ค. 2558
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
317
19 ส.ค. 2558
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
328
19 ส.ค. 2558
8 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
334
19 ส.ค. 2558
9 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
334
19 ส.ค. 2558
10 การช่วยเหลือสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
333
19 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3