ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.71-017 สายบ้านน้ำตก-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก-หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 ต.ค. 2563
2 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.71-017 สายบ้้านน้ำตก-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 ต.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำตก - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุุง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ต.ค. 2563
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ต.ค. 2563
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ต.ค. 2563
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 ก.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ 2 บ้านควนเค่ียม-หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ก.ย. 2563
9 ประกาศวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดลอกร่องน้ำสายชลประทาน - สะพานตาไหม หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ก.ย. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.71-020 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก ม.2บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ. ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23